top of page

הסכם התקשרות

^הפניה מנוסחת בלשון זכר, אך פונה לכל המינים


לקוח יקר,
נעים מאוד ותודה על פנייתך. 
למען הסדר הטוב, להלן נהלי התקשרות עבודה והערות לידיעה.
בברכה, ובאיחולי עבודה פורה ויצירתית:)
הודיה

 


תמחור ועלויות

 • העבודה מתומחרת לפי שעה.

 • זמן העבודה הנכלל בתמחור הנו זמן עבודה מול הלקוח באמצעות פגישה פרונטאלית / ווירטואלית, או זמן עבודה לבקשתו של הלקוח שלא בנוכחותו, בכפוף לאישורו העקרוני במעמד ההתקשרות.

 • עלות לכל שעת עבודה הינה 250 ש"ח.

 • זמן עבודה מינימלי לחיוב הנו 15 דק'.

 • בסוף כל חודש, יישלח חשבון עסקה ופירוט השעות לאותו החודש.

 • אם מדובר בפרוייקט לו זקוק הלקוח באופן מיידי, החשבון יישלח בסיום העבודה על הפרוייקט אך בכל מקרה לא יאוחר מסוף החודש הנוכחי.

 • התשלום ייבוצע תוך 10 ימים מרגע שליחת חשבון העסקה ללקוח.

 • בסיום העבודה, הקבצים יוצגו ללקוח בשיתוף מסך ו/או יישלחו ללקוח לצורך תצוגה ואישור כתמונות מוקטנות עם חותמת  watermark. באם יחולו שינויים לאחר זאת, הם יתווספו כזמן עבודה נוסף לפי תמחור שעת עבודה.

 • הקבצים ברזולוציה המלאה יישלחו ללקוח רק לאחר הסדרת התשלום לאותו הפרוייקט או החודש.

 • המחירים לא כוללים מע"מ.

אחסון קבצים לאחר סיום עבודה

 • יודגש כי באחריותו הבלעדית של הלקוח לוודא כי כל הקבצים שמורים ומגובים אצלו לאחר סיום העבודה. יובהר כי הקבצים נשמרים בכונן העבודה אצלי למשך תקופה של 60 יום בלבד ממועד סיום העבודה ובכל מקרה נמחקים אוטומטית בכל סוף שנה קלנדרית.

 • באם הלקוח יבקש להמשיך ולקבל שרותי אחסון לקבצי העבודה שלו בגיבוי אצלי, עליו להודיע על כך מראש ובכפוף לכך שהוא יישא בהוצאות האחסון השנתיים ו/או יידאג למסור לידי כונן חיצוני שיישמש אותו בלבד ויוחזר אליו בעת סיום ההתקשרות.

נהלי עבודה נוספים

 • במידה ויהיה צורך ברכישת תמונות לצרכי הדמיות ו/או רקעים וכדומה, הלקוח רשאי לבחור תמונה מתוך מאגרי התמונות המצויים ברשימת האתרים שאציג בפניו ויתווסף לתשלום בהתאם לתעריף לפיו נרכש הקובץ.

 • יובהר כי במידה והלקוח ייבחר לעשות שימוש בתמונות שהוריד בעצמו, יישא כל אחריות על זכויות יוצרים והפרתם תהיה על אחריותו בלבד.

קביעת פגישות

 • קביעת פגישות תערך באמצעות הקישור שיישלח ללקוח.

 • הפגישה הנקבעת באמצעות הקישור הינה פגישה ווירטואלית הכוללת שיתוף מסך תוך כדי שיחה עם הלקוח.

> באם הלקוח מעוניין בפגישה פרונטאלית יש לציין זאת במפורש בשדה ההערות לאחר בחירת התאריך.

 • במידה והלקוח מעוניין בזמן עבודה ללא שיתוף מסך, יש לתאם את זמן העבודה דרך הלינק כפגישה לכל דבר ובזמן שנקבע יהיה ניתן להתחיל בשיחת הסבר ובזמן שנותר אעבוד לפי ההנחיות. 

 • לאחר תיאום הפגישה יישלח ללקוח מייל לאישור עם פרטי הפגישה. (אם לא נשלח מייל אישור ללקוח לאחר השלמת התהליך,  הפגישה לא הושלמה כראוי ואינה נקבעה ביומן). 
  > כשעה 
  לפני הפגישה תשלח הודעת תזכורת למייל הלקוח הכוללת הוראות כניסה ללינק.

 • לביטול פגישה יש לעדכן מראש ובהקדם ולא יאוחר מ24 שעות לפני מועד הפגישה המיועדת. במידה ולא תבוצע ע"י הלקוח הודעה לביטול הפגישה במועד שצוין, יותר מפעם אחת, ישא הלקוח בחיוב עבור אותן שעות עבודה שקבע.

 • במידה והלקוח ייבחר לשלוח בקשת עבודה ישירות למייל, זמן העבודה על כך יתואם על בסיס מקום פנוי ביומן.
   

bottom of page